Print

Casino

Actievoorwaarden / reglement promotie Kijkshop.nl Casino


1. Algemeen

1.1  De actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Kijkshop BV, handelend onder

naam Kijkshop, gevestigd aan Schimminck 12, 5301 KR Zaltbommel (hierna te noemen: "de Organisator") georganiseerde promotionele actie (hierna: "de actie") en zijn te raadplegen op www.kijkshop.nl/casino


1.2 Door deel te nemen aan de actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de actievoorwaarden.

 

1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door de Organisator bekend gemaakt worden via www.kijkshop.nl/casino.

 

1.4 Indien één of meer bepalingen van de actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

 

1.5 De actie start op 24 februari 2014 en eindigt op 27 april 2014 (hierna: “de actieperiode”). De actiedeelnemers kunnen t/m zondag 27 april 2014 de actiecode checken via de actiesite.
 

1.6 Op de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

 

1.7 De actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006.

 

2. De Actie

2.1 Tijdens de actieperiode ontvangt elke kopende consument (ongeacht het aankoopbedrag) in de winkel of via de webshop een kanskaart met unieke code. De actiedeelnemers dienen op www.kijkshop.nl/casino naast deze unieke code ook naam en email adres in te vullen, alsmede het bonnummer en het aankoopbedrag behorende bij de betreffende aankoop.

 

2.2 Kijkshop zal de prijzen opsturen aan de betreffende winnaars.

 

2.3 De actie betreft een kansactie/sweepstake. De winnende codes zijn op voorhand gedeponeerd bij de notaris.

 

3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder, die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats, waar zij als bewoner staan ingeschreven. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze toestemming op verzoek van Organisator schriftelijk te worden vertoond.

 

3.2 Deelname aan de actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

 

3.3 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.

 

3.4 De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie.

 

3.5 Om in aanmerking te komen voor de te winnen prijzen dient het bonnummer van de aanschaf correct te zijn en overeen te komen met het aankoopbedrag. Indien dit niet het geval is, dan vervalt de prijs.

 

3.6 Retourzendingen en annuleringen van bestellingen zijn uitgesloten van deelname.

 

3.7 Vanaf maandag 28 april 2014 zal de actiesite niet meer beschikbaar zijn en kunnen deelnemers geen aanspraak meer maken op de prijs.
 

3.8 Deelname is uitgesloten voor werknemers en inwonende partners en/of familie van werknemers van de Organisator en van de door de Organisator bij de organisatie van de Actie ingeschakelde hulppersonen.

 

4. Prijzen
4.1 Bij de Actie zijn de volgende prijzen te winnen:

 

- er worden op voorhand winnende codes getrokken. Deze winnaars winnen hun aankoopbedrag terug in een Kijkshop kadokaart.

           

5. Uitkering van prijzen
5.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode de in de actievoorwaarden genoemde handelingen uitvoeren, hebben recht op de prijs.

 

5.2 De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.


5.3 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Organisator.

 

5.4 De selectie van de unieke winnende codes en de daaraan verbonden prijzen heeft plaatsgevonden middels een trekking voorafgaand aan deze actie door een onpartijdige derde.

 

5.5 Deelnemers zien direct na het invoeren van de unieke code of ze gewonnen hebben.  

 

5.6 De prijzen worden binnen 4 weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar verstuurd naar het door de prijswinnaar opgegeven postadres.

 

6. Medewerking en auteursrechten

6.1 Winnaars geven de Organisator toestemming hun namen en eventueel beschikbaar beeldmateriaal te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van de Organisator verlenen, voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Organisator hebben daarmee geen recht op een financiële vergoeding of anderszins.

 

 

6.2 Deelnemers doen voor zover rechtens mogelijk afstand van de persoonlijkheidsrechten waarop zij met betrekking tot de inzending/bijdrage aanspraak zouden kunnen maken.

 

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

7.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle uit de actie voortvloeiende handelingen en kosten.

 

7.2 De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief

gebied getroffen om de actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisator.

 

7.3 De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname van deelnemers aan de actie op te schorten of te beëindigen indien deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan deelnemer te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

 

7.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De Organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

7.5 Op deze actie zijn de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Kijkshop van toepassing. Kijkshop is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

 

8. Persoonsgegevens

8.1 Gegevens van de winnaars kunnen door de Organisator en aan de Organisator gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden dan de Actie worden gebruikt, conform de privacyverklaring, mits door de deelnemer toestemming is gegeven middels een opt-in.

 

9. Correspondentie en klachten

9.1 Over de uitslag van de actie kan niet gecorrespondeerd worden.

 

9.2 Eventuele andere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kunnen gesteld worden aan de Organisator:
Kijkshop BV

Postbus 2007

5300 CA Zaltbommel

Nederland

 

9.3 De Organisatie kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

 

Slotbepaling

Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.